Regulamin
Postanowienia ogólne

Definicje

Forum
Rodzaj i zakres usług elektronicznych

Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

Tryb postępowania reklamacyjnego

Własność intelektualna
Postanowienia końcowe

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Strona zlota.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę zlota.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę zlota.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony zlota.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
DEFINICJE

FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie zlota.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.

USŁUGODAWCA – wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą M-Store, adres siedziby: 62-500 Ostrzeszów, adres do doręczeń: 62-500 Ostrzeszów, NIP: 5140238170, REGON: 300956746, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@zlota7.pl, tel. 667-387-687.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

Zasady Korzystania z Forum

1. Użytkownicy mają możliwość założenia w serwisie internetowym Forum
indywidualnego konta Użytkownika poprzez dokonanie rejestracji. Dostęp do
niektórych funkcjonalności Forum może być zastrzeżony wyłącznie dla
Użytkowników Zarejestrowanych.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza
rejestracyjnego udostępnionego na stronach Forum, w którym Użytkownik musi
podać następujące dane: swój nick, adres e‐mial oraz hasło.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych
oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Umowa na korzystanie z Forum z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest
przez zarejestrowanie konta Użytkownika.
5. W procesie zawierania umowy na odległość w ramach Forum Użytkownik winien
podać prawidłowy adres e­mail, na który Właściciel wyśle w formie wiadomości
e­mail potwierdzenie zawarcia odnośnej umowy wraz z informacjami, o których
mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
(Dz.U.2014.827) oraz potwierdzeniem wyrażenia przez Użytkownika na przygotowany regulamin.
6. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez konsumenta z Właścicielem w
zakresie Serwisu Właściciel może z uwagi na naturę oferowanej konsumentowi rzeczy
lub usługi:
a) wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem
terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
b) wymagać zgody konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem
terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
c) wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania
treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu
do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.
7. Każdy Użytkownik może zaprzestaćkorzystania z usług świadczonych przez
Właściciela w zakresie korzystania z Forum w każdym czasie opuszczając strony
Forum. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę o korzystanie z Forum w
każdym czasie dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika lub wypowiadając
umowęna korzystanie z Forum.
8. Umowa na korzystanie z Forum zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na
czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niżd0 o dnia wyrejestrowania konta
Użytkownika w Serwisie, a każda ze stron może ją rozwiązać z czternastodniowym
okresem wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem
wyrejestrowania konta Użytkownika w Forum.
9. Postanowienia ust. 5–10 powyżej pozostają bez wpływu na udzielenie licencji
Właścicielowi przez Użytkownika.
10. Właściciel może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Forum za
pośrednictwem jego indywidualnego konta, jak również może ograniczyć jego dostęp
do części lub całości zasobów Forum ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
a) podał w trakcie rejestracji na Forum dane niezgodne z prawdą, niedokładne
lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszenie prawa osób trzecich,
b) dopuściłsię za pośrednictwem Forum naruszenia dóbr osobistych osób
trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Forum,
c) dopuściłsię innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami
prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub
godzących w dobre imię Właściciela, jego pracowników, współpracowników
lub kontrahentów.
11. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Forum nie może dokonać
powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela.
12. Użytkownik korzystając z Forum zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach
Forum niezamówionej informacji handlowej,
c) korzystania z Forum w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Forum jedynie w
zakresie własnego użytku osobistego,
e) korzystania z Forum w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa postanowieniami Regulaminu.

Zasady zamieszczania wpisów na Forum

1. Użytkownik publikując swoje wpisy (wypowiedzi) reprezentuje własne poglądy i
opinie biorąc pełną odpowiedzialność za publikowane treści. Właściciel nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach
Forum, chyba że odpowiedzialność taka wynika z mających zastosowanie przepisów
prawa.
2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika na Forum treści sprzecznych z
prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących
przemoc, wulgarnych i naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne.
3. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkownika Forum wpisów o
charakterze reklamowym oraz linków do stron, których tematyka związana jest z
nielegalnym rozpowszechnianiem oprogramowania i innych dzieł objętych prawem
autorskim.
4. Każdy wpis powinien być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, jak również
Spełniać następujące warunki:
a) treść wpisu powinna być zgodna z dobrymi obyczajami, w tym w szczególności nie
może zawierać informacji obraźliwych,
b) treść wpisu nie może naruszać praw autorskich lub innych podobnych praw, w tym
prawa do ochrony wizerunku, a także dóbr osobistych jakiejkolwiek osoby trzeciej,
c) treść wpisu nie może zawierać informacji o charakterze reklamowym dotyczących
innych podmiotów niż Właściciel.
5. Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów i treści naruszających niniejszy
Regulamin bez powiadamiania Użytkownika, który dokonał wpisu, jak również prawo
do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających
postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Przy publikacji zamieszczonego przez Użytkownika wpisu Właściciel może
Publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Forum przy
zamieszczaniu wpisu.
7. Uczestnik w momencie zamieszczenia wpisu na Forum udziela Właścicielowi
niewyłącznej licencji na korzystanie z treści wpisu jako całości, jak i wszystkich
elementów zawartych we wpisie, w całości i we fragmentach, z modyfikacjami i bez,
bez ograniczeń czasowych, nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych, wraz z
prawem do sublicencji odpłatnej lub nieodpłatnej, na tych samych zasadach, na
wszystkich znanych w chwili przekazania Zadania Konkursowego polach eksploatacji,
w szczególności:
a) zapisywania publikowanych wpisów (wypowiedzi) w pamięci komputera,
b) obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów portalu, na którym
funkcjonuje Forum,
c ) publikowania i rozpowszechniania zamieszczonych na Forum przez Użytkownika
wpisów (wypowiedzi) w sieci Internet,
d ) włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań,
e ) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie,
f ) publicznego udostępniania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie
oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych).
8. Użytkownik Forum umieszczając wpisy na Forum wyraża zgodę na dowolne
dokonanie przez Właściciela dowolnych zmian we wpisie, w tym skracania,
poprawiania i zmieniania treści oraz publikacji zgodnie z ust. 7 powyżej, a także do
usuwania wypowiedzi lub zablokowania dostępu do Forum w przypadkach gdy:
1) wypowiedzi są sprzeczne z prawem;
2) wypowiedzi wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też
propagujących przemoc;
3) wypowiedzi uznane powszechnie za moralnie naganne lub społecznie
niewłaściwe;
4) wypowiedzi zawierają linki do prywatnych stron www;
5) wypowiedzi są niemerytoryczne lub zamieszczane wielokrotnie;
6) Użytkownik zamieszcza reklamy będą inne materiały o charakterze
komercyjnym;
7) Użytkownik zamieszcza treści niezgodne z tematyką forum budowlanego;
8) Użytkownik notorycznie narusza niniejszy regulamin
9. Właściciel, działając również przez wyznaczonych moderatorów Forum, uprawniony
jest do dowolnego przeniesienia wpisu w ramach kategorii i dyskusji na Forum, jak
również do usunięcia wpisu lub całej dyskusji bez podawania przyczyny.
10. Zabrania się zamieszczenia loga firm jako emblematów przy wypowiedziach
Użytkownika oraz zamieszczania linków do strony korporacyjnej. Emblematy w
formie loga oraz linki są zarezerwowane jedynie dla firm współpracujących oraz
reklamujących się na Forum.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 • korzystanie z Formularza Kontaktowego,
 • korzystanie z Newslettera,
 • Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania
 • wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • komputer z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
 • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zlota7.pl
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 • Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zlota7.pl
 • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
 • Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem zlota.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością zlota.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony zlota.pl, bez zgody Usługodawcy.
Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony zlota.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.